REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ W GIMNAZJUM NR 7 W RUDZIE ŚL.


 

Koledzy grotołazi, proszę nie zabierać stalowych karabinków umieszczonych w górnych punktach asekuracyjnych

D. Sz.

l.   Wspinanie na ścianie wspinaczkowej dozwolone jest:

A.       Dla posiadaczy karty taternika,

B.        Dla osób z ukończonym wstępnym (skałkowym) kursem wspinaczkowym,

C.    Dla osób przeszkolonych w zakresie zasad asekuracji na ścianie wspinaczkowej.

D.   W obecności instruktora lub opiekuna ściany wspinaczkowej.

II.   Osoby niepełnoletnie spełniające wymagania punktu l A, B lub C mogą wspinać się za zgodą rodziców lub pod ich opieką.

III.  Zasady wspinania

A.   Wspinanie dozwolone jest wyłącznie w uprzęży co najmniej biodrowej,

B.        Linę do uprzęży należy wiązać za pomocą węzła "ósemki",

C.        Asekurujący asekuruje przy pomocy przyrządu do asekuracji z

zachowaniem maksymalnej uwagi. Nie wolno mu w tym

przeszkadzać i odwracać uwagi itp.,

         D.   Podczas wspinania podłoga pod ścianą musi być wolna od wszelkich zbędnych przedmiotów.

E.   Zabronione jest wspinanie bez asekuracji powyżej czerwonej linii (wysokość dłoni wspinającego się) namalowanej na powierzchni ściany.

         F.   Zabronione  jest   równoczesne   wspinanie   się   na sąsiadujących z sobą liniach dróg.

G.   W górnym indywidualnym punkcie asekuracyjnym może być zaczepiona tylko jedna lina wspinaczkowa.

H.   Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wpinania się do wszystkich punktów indywidualnych asekuracyjnych będących w linii pokonywanej trasy wspinaczkowej.

l.    Obsługa ściany (zakładanie wędek itp.) odbywa się przy pomocy drabinki stałej zamocowanej przy jednej z krawędzi bocznych z zastosowaniem auto-asekuracji - wpinanie się do szczebli drabiny   i   górnych   punktów   asekuracyjnych   podczas trawersowania i zakładania lin („ląża" auto-asekuracyjna). Czynności te wykonuje tylko opiekun ściany lub osoby przez niego wyznaczone.

J.   Ilość osób wspinających się jednocześnie i przebywających w obrębie ściany określa tabliczka znamionowa zamocowana na powierzchni ściany w widocznym miejscu.

K.   Obowiązkiem wspinającego się jest używanie podczas wspinania atestowanego sprzętu wspinaczkowego. Opiekun ściany ma prawo nie dopuścić do wspinania osoby używające sprzęt wspinaczkowy bez atestu.

IV. Zasady wymiany chwytów wspinaczkowych

A. Wymiany chwytów (ustawianie dróg wspinaczkowych) dokonuje instruktor (opiekun ściany) lub osoby wyznaczone, upoważnione i wymienione z imienia i nazwiska w regulaminie wewnętrznym ściany wspinaczkowej. Osoby muszą być przeszkolone i muszą zapoznać się z zasadami wymiany chwytów opisanymi w Zasadach obsługi, konserwacji i serwisu.

B. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać zauważone uszkodzenia i obluzowanie się chwytów wspinaczkowych.

V. Postanowienia ogólne

A.               Bez zgody firmy P.P.H.U "Monolit" nie wolno dokonywać żadnych zmian, poprawek czy "usprawnień" w konstrukcji ściany.

B.               Bez zgody Instruktora prowadzącego zajęcia nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian, w tym ustawienia chwytów.

C.               O zauważonych uszkodzeniach należy natychmiast informować Instruktora prowadzącego zajęcia.

D.               Osoba sprawująca opiekę nad ścianką (Instruktor) jest zobowiązana do bieżącej kontroli stanu technicznego ścianki i jej wyposażenia dodatkowego (liny, chwyty, karabinki).

E.                Właściciel obiektu jest zobowiązany do okresowego przeglądu stanu technicznego ściany zgodnie z projektem technicznym.

F.                Palenie i picie alkoholu oraz wspinanie w stanie nietrzeźwym jest zabronione.

G.               Korzystanie z ściany przez osoby spoza Gimnazjum nr 7 należy ustalić z opiekunem ścianki

VI.  Nieprzestrzeganie  niniejszego  regulaminu  może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub ćwiczących.

VII. Przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

Opiekun ściany wspinaczkowej: Damian Szołtysik